Úvod

Jsme ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Registrujeme pacienty od 0 do 18 let věku. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami působícími na území České republiky. A stále přibíráme nové pacienty.

Jsme akreditované zařízení MZdr pro vzdělávání v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. V naší ordinaci se tedy můžete setkat nejen se studenty středních zdravotních škol- budoucími sestřičkami, studenty lékařských fakult, ale také lékaři, kteří se připravují k atestaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost  nebo Dětské lékařství.  

Kromě léčebné, preventivní a posudkové péče poskytujeme i nadstandardní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - očkování proti infekčním nemocem, tejpování a  fototerapii. 


Ordinační hodiny

dovolená

 Upozornění: noste s sebou kartičky zdravotního pojištění 

 Krajská hygienická stanice v Ostravě  upozorňuje na zvýšený výskyt spalniček v Praze, kdy došlo již  k zavlečení této nákazy na území Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje. Vzhledem k nízké proočkovanosti v Moravskoslezském kraji  může dojít k brzkému zavlečení této nákazy i na území našeho kreaje. Upozorňuje  rodiče a pacienty, že pokud máte vy nebo vaše dítě rýmu, kašel, světloplachost , zánět spojivek a sytě červenou až fialovou vyrážku , která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk a postupně celé tělo, je žádoucí nechodit do ordinace, ale nejprve telefonicky informovat svého lékaře o těchto příznacích a dále postupovat dle jeho doporučení. Spalničky jsou vysoce nakažlivé, šíří se kapénkovou infekcí přímým kontaktem s  nosními sekrety nemocného a také částečně prostřednictvím předmětů potřísněných těmito sekrety. 

DOVOLENÁ, ZÁSTUPY

úterý 20.3.2018 ordinace 9,30 -11,30 hod, odpolední ordinace odpadá

 úterý 3.4.2018 ordinace pro nemocné 11-13 hod  

Upozornění: Zastupující lékař ošetří náhle vzniklá onemocnění, zhoršení stavu a pod., nebude však provádět administrativní činnost - výpisy, potvrzení , posudky apod. 


ordinační hodiny

pondělí

 informace na výsledky

7,45 - 8,00 h a 11,55-12,10 h

ordinace 7:30 - 12:00 

informace na výsledky 17-18 hod 

ordinace pro objednané 13:00 - 18:00 h

 

úterý

informace na výsledky

9,15 - 9,30 h a 11,55-12,10 h

ordinace 9:30 - 12:00 h

informace na výsledky

14,55 -15,10 hod

ordinace pro objednané 13:00 - 15:30 h

středa

informace na výsledky

7,45 - 8,00 h a 11,55 -12,10 h 

ordinace  7:30 - 12:00 h

informace na výsledky

14,55 -15,10 h

ordinace pro objednané 13:00 - 15:00 h

čtvrtek

informace na výsledky  7,45 - 8,00 h a 11.55. - 12,10 h 

ordinace 7:30 - 12:00 h

informace na výsledky 13,55 - 14,10 h

ordinace pro objednané 13:00 - 14:00 h

pátek

informace na výsledky 7,45 - 8,00 h a 11.55 - 12,10 h

ordinace 7:30 - 12:30 h

 

 

Vážení rodiče, pacienti , vzhledem k nadcházející platnosti Nařízení  EU o ochraně osobních údajů tedy především s ohledem na ochranu vašich citlivých údajů věnujte, prosím, pozornost časovým úsekům pro telefonické  informace o výsledcích vyšetření  a zdravotním stavu. V jiných časových úsecích nemohu úplně  zajistit , že  náš rozhovor nevyslechne cizí osoba, i když se o to i v současné době  samozřejmě maximálně snažím. Nabízím i chráněnou komunikaci v rámci těchto webových stránek. Samozřejmě v případě závažných změn ve výsledcích platí, že kontaktuji já Vás.

 

Odpolední ordinace je určena pro zdravé děti  předem  objednané– provádíme prevence, kojeneckou poradnu,  očkování, administrativní úkony apod.  Ošetříme  i děti s náhle vzniklým onemocněním, ale po předchozí  telefonické domluvě, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých dětí  s nemocnými.

Vnitřní řád zdravotnického zařízení

 

 1. Základní práva pacienta

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Nezletilý pacient mladší 14 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce (pěstouna)  nebo jím písemně zmocněné osoby (výjimkou je akutní ohrožení života). Nezletilý pacient starší 14 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho předchozím písemným souhlasem, který může být kdykoli odvolán. Pacient se smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. Přítomnost asistenčního psa nesmí omezovat poskytnutí zdravotnické péče a omezovat práva ostatních pacientů.

 

 1. Registrace k praktickému lékaři pro děti a dorost

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytujeme pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci, jestliže je mladší 19 let a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému praktickému lékaři.  Vyžádáme si  výpis ze zdravotní dokumentace od předchozího  registrujícího lékaře, poté bude pacient vyzván ke vstupní prohlídce a  zákonný zástupce či zletilý pacient podepíše registrační lístek.

Rodiče novorozence žádají o jeho registraci před očekávaným narozením, nejpozději do 3 dnů po propuštění z porodnice se ohlásí telefonicky v našem zdravotnickém zařízení. Po telefonické domluvě se provede vstupní prohlídka, ke které  se dostaví rodič s novorozencem, rodným listem a potvrzením o zdravotním pojištění. Bez těchto dokladů nelze provést registraci. O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu, jehož kopii předá pacientovi.

 

 1. Ordinační doba

Ordinační doba je zveřejněna na dveřích ordinace a na webových stránkách www.detskylekarkarvina.cz. Příjem pacientů končí 30 minut před skončením ordinační doby.

 

 1. Objednání na vyšetření

Naše zdravotnické zařízení preferuje, aby se pacienti na vyšetření  objednávali , a to  elektronicky na webových stránkách nebo  také osobně či telefonicky. Zamezí to dlouhému čekání. Vyšetříme samozřejmě i pacienty s akutním onemocněním bez objednání, ale pak musí počítat s delší dobou čekání. Elektronickou objednávku lze podat do 24. hodiny předchozího dne, zdravotní sestra ji zpracuje nejpozději následující pracovní den ráno. V případě nejasností se ozve telefonicky. Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

 

 1. Čekání na vyšetření

Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku do konce ordinační doby. Pacienti po příchodu do čekárny si mohou na určeném místě odložit svrchní oděv, který si ovšem poté jsou povinni vzít s sebou do ordinace.  Každý pacient se ohlásí vložením kartičky zdravotního pojištění do přístroje vedle dveří do sesterny. Oznámí tak svou přítomnost a současně dochází k propojení s jeho objednávkou a tím ke stanovení pořadí pacientů.  Lékař má právo na základě informací od pacientů pořadí pacientů změnit. V době zvýšeného výskytu infekčních onemocnění (např. chřipková epidemie) a v případě nenadálých událostí je třeba počítat se zdržením i u objednaných pacientů.  Pracovníci zdravotnického zařízení se snaží čekací dobu pacientů co nejvíce minimalizovat.

Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty.

Je zakázáno obtěžovat ostatní čekající nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním (např. vulgární a jiné nevhodné verbální projevy vůči pacientům či zaměstnancům zdravotnického zařízení ), je zakázáno ničit a odnášet zařízení čekárny. Za chování nezletilých dětí je zodpovědný zákonný zástupce či jím pověřená doprovázející osoba. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky. Lékař si vyhrazuje právo vykázat osobu, která jeví známky požití alkoholických či jiných návykových látek ven ze zdravotnického zařízení. Prostor čekárny je monitorován kamerovým systémem.

 

 1. Průběh vyšetření

 

Zdravotní sestra  dle pořadí objednávek nebo dle rozhodnutí lékaře vyzve

pacienta ke vstupu do sesterny. V případě nepříznivého počasí bude vyzván

k nasazení návleků na boty, svrchní oděv si odloží na předem určené místo

v sesterně. Pacient  zde předává sestře lékařské zprávy, mohou zde být

provedena některá pomocná vyšetření podle žádosti pacienta či na

vyžádání lékaře ( zrak,sluch , moč, ekg, spirometrie, TK apod.) Lékař

poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se

souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby, v některých

případech zejména u očkování nezletilých dětí je požadována písemná forma

souhlasu. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství,

využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve

prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, jeho zákonným

zástupcům, zmocněncům a osobám určeným obecně závaznými předpisy.

 

 

 

 

 

 1. Návštěva lékaře v bydlišti pacienta

 

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta při náhle vzniklých potížích, kdy zdravotní stav neumožňuje návštěvu ordinace, může registrovaný pacient

požádat telefonicky během ordinační doby. Návštěva je hrazena z veřejného

zdravotního pojištění. V domácím prostředí nelze provádět preventivní

prohlídky a jiná speciální vyšetření např. pro posudkovou činnost.

 

 

 1. Oznamování změn

 

Registrovaný pacient je povinen dle příslušných zákonů do 8 dnů oznámit

svému registrujícímu lékaři změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu

zdravotního pojištění, změnu bydliště a všechny další skutečnosti, které

souvisejí s poskytováním zdravotních služeb.

 

 

 1. Zdravotnická dokumentace

 

Zdravotnická dokumentace je v naší ordinaci vedena elektronicky a je

majetkem našeho zdravotnického zařízení, které je povinno s ní nakládat dle

Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb a jeho prováděcích předpisů.

Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho

zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými

předpisy. Nelze tedy požadovat poskytnutí celé zdravotnické dokumentace.

 1. V případě vyšetření u jiného lékaře pro potřeby pacienta např. vstup do

zaměstnání, prohlídka před praktickým vyučováním, si pacient může

vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje

potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb. Lékař pořídí výpis

nebo kopii zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti

pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby dle § 66 odst. 1 a) Zákona 372/2011 Sb.

 

 

 1. Důsledky porušení vnitřního řádu

 

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb

pacientovi, který sám nebo jeho zákonný zástupce opakovaně závažným

způsobem porušuje vnitřní řád tohoto zdravotnického zařízení (§48 odst.2 d)

Zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)


Objednávání online

Informace

specifické zdravotní služby

Posuzování  zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

(tedy škola v přírodě, tábor, soustředění apod)

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.:

 • §8 odst 1: Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

 

Ve všech jiných případech se o zotavovací akci nejedná a škola či pořádající organizace vyžaduje tento posudek o zdravotní způsobilosti jen pro své potřeby, nicméně i v tomto případě musím postupovat podle Zákona o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb § 41 a násl. a Vyhlášky o zdravotní dokumentaci 98/2012 Sb. Příloha 1, odst. 9. 

K vyšetření je třeba se objednat v dostatečném předstihu, donést moč, zprávy od lékařů- specialistů, u kterých je posuzované dítě sledováno (např. alergolog, oční, ortoped, neurolog apod.). Lékař provede  klinické vyšetření, případně rozhodne o potřebě některých dalších vyšetření a pokud má již všechny potřebné informace včetně lékařských zpráv vydá posudek. Pokud nemá lékařské zprávy k dispozici, vydá posudek do 10 pracovních dní od obdržení poslední potřebné zprávy.

Od 1.11.2017 má posudek platnost 2 roky, to znamená, po tuto dobu lékař nemůže vydat žádný další posudek pro stejný účel - tedy zotavovací akci a školu v přírodě. Pořadatel školy v přírodě nebo jiné zotavovací akce je povinen po skončení této akce vrátit posudek zákonným zástupcům, aby ho mohli uplatnit na další zotavovací akce (tábory, soustředění apod.) viz novela zákona 258/2000Sb, § 8-11.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti k předmětu tělesná výchova- tedy že dítě může-nemůže cvičit

je posuzováno dle Vyhlášky 391/2013 Sb.

Jedná se buď o úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy nebo pouze o úlevy z určitých činností na jedno či obě pololetí. Na dobu kratší stačí omluvenka od rodičů. Je třeba si uvědomit, že pokud má dítě úlevy či osvobození, je třeba příslušné doporučení lékaře-specialisty (např. alergologa, neurologa, očního lékaře, ortopeda apod) ukázat nejprve svému praktickému lékaři pro děti a dorost, který na základě doporučení specialisty vystaví posudek pro školu.

Základní ani střední školy dle mých zkušeností zdravotnické zákony nečtou, a tak v těchto případech jim často stačí jen zpráva od specialisty. Problém může nastat v okamžiku problémů, ať již technických – vymáhání úlev, ztratí se zpráva apod. - nebo zdravotních – úrazy a jiné potíže. Pokud zprávu či doporučení o úplném či částečném osvobození z TV donesete svému praktickému lékaři, bude pořízena kopie zprávy, bude vystaven posudek- jeden stejnopis zůstává ve zdravotnické dokumentaci, jeden zůstává pacientovi a jeden je odevzdán ve škole.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu

upravuje Vyhláška 391/2013 Sb.

 

V poslední době se setkávám s tím, že mi „trenéři“ některých sportů diktují, co mám vlastně potvrdit, dokonce odesílají na ekg  k určitým lékařům. Jen Váš praktický lékař zná Vaše dítě a správně rozhodne, jaká vyšetření jsou potřeba. Takže doporučuji se v případě jakéhokoli potvrzení ke sportu obrátit na svého registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Výše uvedená vyhláška vznikala za spolupráce tělovýchovných lékařů, kteří dle mého názoru z praxe vědí, co je třeba u kterého sportovce sledovat, aby se v co největší míře eliminovala náhlá úmrtí sportovců. A dobrý trenér je dle mého názoru ten, který zná předpisy a ví, že jeho svěřenci jsou řádně vyšetřeni, že mají příslušné „posudky“ a že tedy možnost „náhlých příhod“ je snížena na minimum.

Vyhláška přesně definuje druhy sportu. U vrcholového asi není žádná diskuze, běžný organizovaný sport asi také není problém. Emoce budí výkonnostní sport – tedy v podstatě běžné sportovní oddíly, které registrují děti a chtějí po mně „razítko“ do svých různých průkazek, že mohou sportovat. Zaspali dobu……. Definice říká, že výkonnostní sport je  sport na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný trénink v rozsahu několika jednotek až desítek hodin týdně, registrace v některém sportovním svazu a pravidelná účast v soutěžích. Tedy v okamžiku, kdy se dítě připravuje na soutěže a účastní se soutěží, je třeba postupovat dle dikce vyhlášky pro výkonnostní sport.

A tato vyhláška přesně stanovuje:

 • 1

 (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. a) výkonnostním sportovcem osoba, která
 2. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
 3. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

……..

 1. d) zdravotně náročnou sportovní disciplínou sport, při kterém je zvýšené riziko poškození zdraví nebo je jeho provozování spojeno se zvýšenými nároky na zdraví sportovce, který takový sport vykonává (Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou
 2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,
 3. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,
 4. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,
 5. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,
 6. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.)

 

 

 • 3

 (2) Obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je

 1. a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,
 2. b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,
 3. c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,
 4. d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována,
 5. e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,

(dále jen „základní vyšetření“).

 

 • 4

 (3) Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje,

 1. a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole,
 2. zjištění základní antropometrie,
 3. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
 4. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,
 5. b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu,
 6. vyšetření podle písmene a) a
 7. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,

pokud jiný právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak. Zdravotně náročné sportovní disciplíny viz výše

 

 Uplatnitelnost posudku je 90 dní od data vydání, nový posudek por stejný účel je možno vydat 90 dní před ukončením platnosti předchozího posudku. 

Tedy pokud Vaše dítě  potřebuje první vyšetření v daném sportu a jedná se o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, musí absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí tělovýchovný lékař. V našem městě je třeba se obrátit na ambulanci tělovýchovného lékařství. Kontakt viz níže.

Sportovní ambulance s.r.o.

Zakladatelská 975/22

735 06 Karviná-Nové Město (KHN)

telefon: 724 307 894

e-mail: info@sportovniambulance.cz

www.sportovniambulance.cz

 

 

Je třeba si uvědomit, že praktický lékař pro děti a dorost nemůže posuzovat zdravotní způsobilost ke studiu se zaměřením na sport – ať se jedná o střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy.

Pokud tedy Vaše dítě potřebuje „sportovní prohlídku“,  je třeba zavolat  a  podle odvětví sportu a podle toho , zda se jedná o vstupní či opakovanou prohlídku upřesníme potřebná vyšetření. Je tedy dobré nenechávat vše na poslední chvíli, termíny objednání jsou asi 14 dní. Je třeba dodat všechny zprávy lékařů-specialistů, u kterých je dítě sledováno, byť to zjevně nesouvisí s daným sportem.  Ekg vyšetření  provedeme jako součást vyšetření přímo v naší ambulanci. Pokud nejsou lékařské zprávy k dispozici, vydá se posudek do 10 pracovních dní od obdržení poslední potřebné zprávy.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělání a v průběhu vzdělávání

upravuje  Zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. Hlava IV §41 a následující a Vyhláška 79/2012 Sb.  § 6-8  a Nařízení vlády 211/2010 Sb.

Volba povolání je jeden z nejdůležitějších kroků v našem životě. V dnešní době je třeba uvažovat hodně dopředu – v práci budeme trávit několik desetiletí našeho života. Zvláště u dětí, které mají nějaký zdravotní problém, doporučuji konzultovat výběr povolání co nejdříve, nejlépe již na začátku deváté třídy.

Vyšetření je třeba si domluvit s předstihem- u některých nemocí je třeba znát i stanovisko odborného lékaře, ke kterému dítě dochází, a pak se může stát , že posudek nestihneme vydat včas. Provede se celkové vyšetření – jako „malá“ preventivní prohlídka se zaměřením na stavy a nemoci, které omezují zdravotní způsobilost k tomu danému oboru ( soubor těchto nemocí stanovuje Nařízení vlády 211/2010 Sb pro každý jednotlivý obor). Dále je třeba si uvědomit, že každá nemoc se vyvíjí a za 3-4 roky studia na střední škole se může zdravotní stav měnit , ať už k lepšímu či horšímu. A může se stát, že při vstupní prohlídce se najednou dozvíte, že nejste zdravotně způsobilý pro danou pozici. I z tohohle důvodu je třeba volbě povolání věnovat  velkou pozornost a brát v potaz doporučení lékaře, který může nastínit určité problémy, které mohou nastat.

Spousta oborů nevyžaduje prohlídku, protože obor  dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, jsou to např. gymnázia, obchodní akademie, některé obory průmyslových škol apod. Nicméně ředitelé některých těchto škol posudek o zdravotní způsobilosti  vyžadují.

K vyšetření je třeba přinést moč, všechny zprávy specialistů , kód příslušného oboru,  rizikové faktory, které mohou ohrozit zdravotní stav v rámci praktického vyučování (ty by měly být k dispozici na stránkách příslušné školy). Lékař vydává posudek podle výše uvedených předpisů, tedy nepotvrzuje přihlášku, která nesplňuje náležitosti posudku .Tento posudek je tedy  je přílohou přihlášky na střední školu. Pokud se dítě hlásí na více rozdílných oborů , posuzuje se každý obor zvlášť. V průběhu studia vyžadují některé obory posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování. Pokud  praxe probíhá ve škole, mohu posudek vystavit já – jako registrující praktický lékař pro děti a dorost, ale musím znát opět rizikové faktory, které by měly být uvedeny v Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování. Pokud  praxe probíhá na pracovištích právnických osob, pak tento posudek vydává smluvní lékař této osoby a Vy si musíte u mne zajistit výpis ze zdravotnické dokumentace. Tento výkon není hrazen ze zdravotního pojištění a nejsem schopna ho udělat na počkání. Opět pokud nejsou  lékařské zprávy od specialistů k dispozici, vydá se posudek do 10 pracovních dní od obdržení poslední potřebné zprávy.


Ke stažení

dokumenty ke stažení

Název dokumentu Akce
Posudek k posouzení zdravotní způsobilosti k práci (k praktickému vyučování) Zobrazit v novém okně
Žádost o sportovní prohlídku Zobrazit v novém okně
Dotazník pro sportovce Zobrazit v novém okně
Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace Zobrazit v novém okně
Dotazník ke zjištění poruch krevní srážlivosti Zobrazit v novém okně

Ceník

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění - platnost od 1.2.2018

Očkování proti spalničkám-zarděnkám-příušnicím-planým neštovicím – alternativa očkování  proti spalničkám-zarděnkám-příušnicím 1539 Kč  (2)-t.č. nedostupné 
Očkování proti klíšťové encefalitidě - pro děti (do12, resp.16 let podle vakciny) 700 Kč (0-1-12m-3r-5l…)
Očkování proti klíšťové encefalitidě - pro dospělé(nad12 , resp.16 let podle typu vakciny) 800 Kč (0-1-12m-3r-5l…) 
Očkování proti žloutence typu A - pro děti do 15 let 840 Kč  (2)  -t.č. nedostupná
Očkování proti žloutence typu A - pro dospělé nad 16 let 1050Kč (2)
Očkování proti meningokoku typu C 900Kč (1 + přeočkování po 10 letech)
Očkování proti meningokoku typu A+C+Y+W135 1300 Kč (1- přeočkování po 10l)
Očkování proti meningokoku typu B 2800Kč (2-3 dle věku)
Očkování proti planým neštovicím 1480 Kč (2) 
Očkování proti rotavirům:  Rotarix   1550Kč  (2)
Očkování proti rotavirům: Rotateq  1100 Kč (3)  -omezená dostupnost
Očkování proti chřipce (podle typu očkovací látky)  200-300 Kč (1-děti dosud neočkované 2 d.)            
Očkování proti lidskému papilomaviru: děti starší 14 let v době 1.dávky: Cervarix  1600 Kč (2)
  Silgard : 3000 Kč (2) - nebo dle akcí jednotlivých pojišťoven
                                                                                                                              Gardasil 9:  3600 Kč (2d=1-5až13m nebo 3d = 0-2-6m)

 

(částka  zahrnuje  cenu vakcínu, vyšetření  před aplikací , aplikace vakcíny a sledování po aplikaci vakcíny za jedno očkování – v závorce je uveden počet  základních dávek + event.. přeočkování )

UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM KE ZMĚNÁM DPH U LÉČIV A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH ZMĚN OSTATNÍCH CEN MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ CENY DANÉHO OČKOVÁNÍ ČI DOPLATKU Z TÝDNE NA TÝDEN PODLE DOBY NÁKUPU. AKTUÁLNÍ CENA JE K DISPOZICI KAŽDOU STŘEDU TELEFONICKY V ORDINACI, NA STRÁNKÁCH MOHOU NABÍHAT ZMĚNY POZDĚJI.


Očkování nepovinná hrazená ze zdravotního pojištění 1.2.2018

Očkování proti pneumokokům- kojenci 2-7m.

Synflorix bez doplatku

Prevenar  13: doplatek 500 kč

Očkování proti lidskému papilomaviru pro chlapce i dívky mezi 13-14 r.

Cervarix: bez doplatku  (pouze dívky)

Silgard: 2d doplatek 289 Kč na dávku

Gardasil9: 2d doplatek  1813 Kčna dávkuU nepovinných očkování je vyžadován informovaný souhlas jednoho z rodičů.

Ceník ostatních poskytovaných zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Zdravotní způsobilost  do jeslí, MŠ 60 Kč
Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro děti 60-250 Kč
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání na SŠ,VOŠ,VŠ 60-300 Kč (vše v závislosti na rozsahu nutných provedených vyšetření)
Zdravotní způsobilost ke sportu a TV dle provedených vyšetření podle platné vyhlášky 391/2013Sb 100-300 Kč
Zdravotní způsobilost k řízení mot. vozidel 400 Kč
     U všech výše uvedených posudků je nutná přítomnost dítěte a zákonného zástupce ( viz info)  
Vyšetření a poučení na zdravotní průkaz 150 Kč
Lékařské potvrzení pro absolvování svářečského kurzu 150 Kč
Kopie vydaných potvrzení (PN,očkovacích průkazů, posudků apod) 60 Kč
Půjčení odsávaček hlenů, literatury,inhal. nástavců 100 Kč (při vrácení obdržíte 70Kč,30Kč=poplatek za opotřebení)
Vypracování lékařské zprávy pro pojišťovnu 250 Kč 
Provedení podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost pacienta 250 Kč do týdne (do druhého dne 400Kč)
Potvrzení o kojení 60 Kč
Cílené(první)vyšetření neregistrovaného pacienta nad 6let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 390 Kč
Cílené(první ) vyšetření neregistrovaného pacienta do 6 let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 520 Kč
Kontrolní vyšetření neregistrovaného pacienta nad 6 let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 260 Kč
Kontrolní vyšetření neregistrovaného pacienta do 6 let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 390 Kč
Stáže v rámci vzdělávacích programů pro lékaře dle domluvy  maxim. 1den = 390 Kč
Světelná terapie bioptronovou lampou firmy Zepter u vybraných onemocnění (akné, bolesti kloubů, ekzém u starších dětí, délka 10-15-20min 3-5xtýdně) 1min po 3 Kč
Kinesiotejping- speciální podpůrná metoda léčby pohybového aparátu a dalších problémů pomocí tejpovacích pásek (bolesti zad, kloubů,tejpování bolestivých svalů, pomocné tejpování u DMO, břišních kolik kojenců, jizev apod) 1cm pásky 2 Kč

 


Zaměstnanci

MUDr. Pavla Tvrdoňová

vedoucí lékař

Vzdělání: gymnázium Karviná 1984-1987, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 1987-1993 ( obor dětské lékařství , od r. 1992 všeobecné lékařství) Atestace: dětské lékařství 1996. Specializovaná způsobilost: Dětské lékařství, Praktické lékařství pro děti dorost. Specializovaný kurz: spirometrie, kineziotejping. Licence: licence České lékařské komory vedoucího lékaře/primáře v oboru PLDD Praxe: 1993-2005 dětské oddělení NsP Karviná-Ráj, 2001-2006 dětská alergologická ambulance při dětském odd. NsP Karviná – Ráj, Od 1/2006 praktický lékař pro děti a dorost. Členka Odborné společnosti pediatrie, Odborné společnosti alergologie a klinické imunologie, Odborné společnosti praktického lékařství pro děti a dorost- regionální zástupce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj,současně členka pracovní skupiny pro respirační onemocnění této společnosti. Členka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost -místopředsedkyně pro Moravskoslezský kraj a pověřený okresní zástupce pro okres Karviná. Přednášková a publikační činnost: přednášky v rámci vzdělávacích seminářů pro praktické dětské lékaře okresu Karviná i Moravskoslezského kraje, spoluautor publikace Asthma bronchiale v ordinaci PLDD .

Pavlína Cieslarová

sestřička

Gymnázium Karviná, nástavba všeobecná zdravotní sestra, způsobilost k výkonu praxe bez dohledu

Kontakt

kontakty

MUDr.Pavla Tvrdoňová, Br. Veverkových 2874, 73301 Karviná - Hranice

Objednávky, informace, konzultace v ordinačních hodinách: tel. 604 541 170, 596 311 509 
Konzultace mimo ordinační hodiny: tel. 604 541 170, e-mail: pavla.tvrdonova(zavináč)seznam.cz (reakce nemusí být ihned)


DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY

Dětská lékařská pohotovostní služba (LPS):

Ordinace pro děti

Prac. dny : 17:00-22:00 So, Ne, Sv: 08:00-20:00

Telef. číslo: 596 383 109

 

Toxikologického informačního středisko (TIS)

Co dělat při akutní otravě

tel: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si: přesné informace o nehodě, celé jméno, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, hmotnost dítěte