Úvod

Jsme ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Registrujeme pacienty od 0 do 18 let věku. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami působícími na území České republiky. A stále přibíráme nové pacienty.

Jsme akreditované zařízení MZdr pro vzdělávání v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. V naší ordinaci se tedy můžete setkat nejen se studenty středních zdravotních škol- budoucími sestřičkami, studenty lékařských fakult, ale také lékaři, kteří se připravují k atestaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost  nebo Dětské lékařství.  

Kromě léčebné, preventivní a posudkové péče poskytujeme i nadstandardní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - očkování proti infekčním nemocem, tejpování a  fototerapii. 


Ordinační hodiny

dovolená

 Upozornění: noste s sebou kartičky zdravotního pojištění svých dětí 

  

DOVOLENÁ, ZÁSTUPY

 18.10.2017  zavřeno  = PROTEST

Vážení pacienti,míra mojí trpělivosti přetekla!
Proto protestuji proti:
-trvalému zvyšování administrativy okrádající lékaře o čas určený Vám
-zrušení oboru praktický lékař pro děti a dorost, který úspěšně vzdělával nové mladé lékaře pro primární péči o děti
-trvalému neplnění slíbeného rozšiřování kompetencí praktických lékařů, např. předepisování léků, které potřebujete
-nekoncepčnímu zavádění elektronizace způsobem, který některým  lékařům, lékárníkům ani pacientům nic nezjednoduší, naopak
-Ačkoli ministerstvo opakovaně deklaruje podporu primární péči, reálným důsledkem jeho činnosti je v řadě oblastí ukončení činnosti       
ordinací praktických lékařů.

Pokud se celkový přístup státu k ambulantním lékařům nezmění, bude ohrožena dostupnost péče pro stále větší skupinu obyvatel.

A PROTO dne 18. října 2017 ZAVÍRÁM ORDINACI
V případě akutního onemocnění volejte 604541170 nebo 155

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.2017  ordinace lékaře od 8,30 hod 

8.11.2017  ordinace lékaře od 8,30 hod 

27.-.28.12.2017     zastupuje MUDr. Petro ve vedlejší ordinaci 

 

Upozornění: Zastupující lékař ošetří náhle vzniklá onemocnění, zhoršení stavu a pod., nebude však provádět administrativní činnost - výpisy, potvrzení , posudky apod. 


ordinační hodiny

pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
úterý 9:30 - 12:00 13:00 - 15:30
středa 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 14:00
pátek 7:30 - 12:30  

 

Preferujeme objednání na urč. hodinu i dopoledne. Zamezí to dlouhému čekání. Poslední pacient se objednává 30 minut před koncem ordinační doby-tedy 11,30h. Pacienti i jejich rodiče se mohou objednávat na vyšetření on-line přes tyto webové stránky (nejdříve na následující den) - zarezervujete si termín, který vám vyhovuje, odešlete a my následně potvrdíme nejpozději ráno v den objednání objednávku nebo nabídneme jiný termín. Pro každé nemocné dítě je třeba zarezervovat jeden termín. Objednávky je také možno podávat od 7,30 hod rána na tel čísle 604541170 nebo 596311509. Z důvodu on-line objednávání již tedy nebude možné  se zapisovat do papíru v čekárně a objednávku pak je třeba udělat osobně u sestry  nebo telefonicky. Samozřejmě vyšetříme pacienty i  bez objednání , pak ale musí všichni počítat s určitým zpožděním. Po příchodu do čekárny se prosím zaregistrujte pomocí kartičky zdravotního pojištění do přístroje hned vedle dveří a sestra se vám bude věnovat, jakmile to bude možné. 

Odpolední ordinace je určena pro zdravé děti  předem  objednané– provádíme prevence, kojeneckou poradnu,  očkování, administrativní úkony apod.  Ošetříme  i děti s náhle vzniklým onemocněním, ale po předchozí  telefonické domluvě, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých dětí  s nemocnými.


Objednávání online

Informace

specifické zdravotní služby

Posuzování  zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

(tedy škola v přírodě, tábor, soustředění apod)

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.:

 • §8 odst 1: Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

 

Ve všech jiných případech se o zotavovací akci nejedná a škola či pořádající organizace vyžaduje tento posudek o zdravotní způsobilosti jen pro své potřeby, nicméně i v tomto případě musím postupovat podle Zákona o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb § 41 a násl. a Vyhlášky o zdravotní dokumentaci 98/2012 Sb. Příloha 1, odst. 9. 

K vyšetření je třeba se objednat v dostatečném předstihu, donést moč, zprávy od lékařů- specialistů, u kterých je posuzované dítě sledováno (např. alergolog, oční, ortoped, neurolog apod.). Lékař provede  klinické vyšetření, případně rozhodne o potřebě některých dalších vyšetření a pokud má již všechny potřebné informace včetně lékařských zpráv vydá posudek. Pokud nemá lékařské zprávy k dispozici, vydá posudek do 10 pracovních dní od obdržení poslední potřebné zprávy.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti k předmětu tělesná výchova- tedy že dítě může-nemůže cvičit

je posuzováno dle Vyhlášky 391/2013 Sb.

Jedná se buď o úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy nebo pouze o úlevy z určitých činností na jedno či obě pololetí. Na dobu kratší stačí omluvenka od rodičů. Je třeba si uvědomit, že pokud má dítě úlevy či osvobození, je třeba příslušné doporučení lékaře-specialisty (např. alergologa, neurologa, očního lékaře, ortopeda apod) ukázat nejprve svému praktickému lékaři pro děti a dorost, který na základě doporučení specialisty vystaví posudek pro školu.

Základní ani střední školy dle mých zkušeností zdravotnické zákony nečtou, a tak v těchto případech jim často stačí jen zpráva od specialisty. Problém může nastat v okamžiku problémů, ať již technických – vymáhání úlev, ztratí se zpráva apod. - nebo zdravotních – úrazy a jiné potíže. Pokud zprávu či doporučení o úplném či částečném osvobození z TV donesete svému praktickému lékaři, bude pořízena kopie zprávy, bude vystaven posudek- jeden stejnopis zůstává ve zdravotnické dokumentaci, jeden zůstává pacientovi a jeden je odevzdán ve škole.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu

upravuje Vyhláška 391/2013 Sb.

 

V poslední době se setkávám s tím, že mi „trenéři“ některých sportů diktují, co mám vlastně potvrdit, dokonce odesílají na ekg  k určitým lékařům. Jen Váš praktický lékař zná Vaše dítě a správně rozhodne, jaká vyšetření jsou potřeba. Takže doporučuji se v případě jakéhokoli potvrzení ke sportu obrátit na svého registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Výše uvedená vyhláška vznikala za spolupráce tělovýchovných lékařů, kteří dle mého názoru z praxe vědí, co je třeba u kterého sportovce sledovat, aby se v co největší míře eliminovala náhlá úmrtí sportovců. A dobrý trenér je dle mého názoru ten, který zná předpisy a ví, že jeho svěřenci jsou řádně vyšetřeni, že mají příslušné „posudky“ a že tedy možnost „náhlých příhod“ je snížena na minimum.

Vyhláška přesně definuje druhy sportu. U vrcholového asi není žádná diskuze, běžný organizovaný sport asi také není problém. Emoce budí výkonnostní sport – tedy v podstatě běžné sportovní oddíly, které registrují děti a chtějí po mně „razítko“ do svých různých průkazek, že mohou sportovat. Zaspali dobu……. Definice říká, že výkonnostní sport je  sport na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný trénink v rozsahu několika jednotek až desítek hodin týdně, registrace v některém sportovním svazu a pravidelná účast v soutěžích. Tedy v okamžiku, kdy se dítě připravuje na soutěže a účastní se soutěží, je třeba postupovat dle dikce vyhlášky pro výkonnostní sport.

A tato vyhláška přesně stanovuje:

 • 1

 (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. a) výkonnostním sportovcem osoba, která
 2. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
 3. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

……..

 1. d) zdravotně náročnou sportovní disciplínou sport, při kterém je zvýšené riziko poškození zdraví nebo je jeho provozování spojeno se zvýšenými nároky na zdraví sportovce, který takový sport vykonává (Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou
 2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,
 3. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,
 4. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,
 5. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,
 6. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.)

 

 

 • 3

 (2) Obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je

 1. a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,
 2. b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,
 3. c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,
 4. d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována,
 5. e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,

(dále jen „základní vyšetření“).

 

 • 4

 (3) Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje,

 1. a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole,
 2. zjištění základní antropometrie,
 3. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
 4. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,
 5. b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu,
 6. vyšetření podle písmene a) a
 7. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,

pokud jiný právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak. Zdravotně náročné sportovní disciplíny viz výše

 

 

Tedy pokud Vaše dítě  potřebuje první vyšetření v daném sportu a jedná se o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, musí absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí tělovýchovný lékař. V našem městě je třeba se obrátit na ambulanci tělovýchovného lékařství. Kontakt viz níže.

Sportovní ambulance s.r.o.

Zakladatelská 975/22

735 06 Karviná-Nové Město (KHN)

telefon: 724 307 894

e-mail: info@sportovniambulance.cz

www.sportovniambulance.cz

 

 

Je třeba si uvědomit, že praktický lékař pro děti a dorost nemůže posuzovat zdravotní způsobilost ke studiu se zaměřením na sport – ať se jedná o střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy.

Pokud tedy Vaše dítě potřebuje „sportovní prohlídku“,  je třeba zavolat  a  podle odvětví sportu a podle toho , zda se jedná o vstupní či opakovanou prohlídku upřesníme potřebná vyšetření. Je tedy dobré nenechávat vše na poslední chvíli, termíny objednání jsou asi 14 dní. Je třeba dodat všechny zprávy lékařů-specialistů, u kterých je dítě sledováno, byť to zjevně nesouvisí s daným sportem.  Ekg vyšetření  provedeme jako součást vyšetření přímo v naší ambulanci. Pokud nejsou lékařské zprávy k dispozici, vydá se posudek do 10 pracovních dní od obdržení poslední potřebné zprávy.

 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělání a v průběhu vzdělávání

upravuje  Zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. Hlava IV §41 a následující a Vyhláška 79/2012 Sb.  § 6-8  a Nařízení vlády 211/2010 Sb.

Volba povolání je jeden z nejdůležitějších kroků v našem životě. V dnešní době je třeba uvažovat hodně dopředu – v práci budeme trávit několik desetiletí našeho života. Zvláště u dětí, které mají nějaký zdravotní problém, doporučuji konzultovat výběr povolání co nejdříve, nejlépe již na začátku deváté třídy.

Vyšetření je třeba si domluvit s předstihem- u některých nemocí je třeba znát i stanovisko odborného lékaře, ke kterému dítě dochází, a pak se může stát , že posudek nestihneme vydat včas. Provede se celkové vyšetření – jako „malá“ preventivní prohlídka se zaměřením na stavy a nemoci, které omezují zdravotní způsobilost k tomu danému oboru ( soubor těchto nemocí stanovuje Nařízení vlády 211/2010 Sb pro každý jednotlivý obor). Dále je třeba si uvědomit, že každá nemoc se vyvíjí a za 3-4 roky studia na střední škole se může zdravotní stav měnit , ať už k lepšímu či horšímu. A může se stát, že při vstupní prohlídce se najednou dozvíte, že nejste zdravotně způsobilý pro danou pozici. I z tohohle důvodu je třeba volbě povolání věnovat  velkou pozornost a brát v potaz doporučení lékaře, který může nastínit určité problémy, které mohou nastat.

Spousta oborů nevyžaduje prohlídku, protože obor  dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, jsou to např. gymnázia, obchodní akademie, některé obory průmyslových škol apod. Nicméně ředitelé některých těchto škol posudek o zdravotní způsobilosti  vyžadují.

K vyšetření je třeba přinést moč, všechny zprávy specialistů , kód příslušného oboru,  rizikové faktory, které mohou ohrozit zdravotní stav v rámci praktického vyučování (ty by měly být k dispozici na stránkách příslušné školy). Lékař vydává posudek podle výše uvedených předpisů, tedy nepotvrzuje přihlášku, která nesplňuje náležitosti posudku .Tento posudek je tedy  je přílohou přihlášky na střední školu. Pokud se dítě hlásí na více rozdílných oborů , posuzuje se každý obor zvlášť. V průběhu studia vyžadují některé obory posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování. Pokud  praxe probíhá ve škole, mohu posudek vystavit já – jako registrující praktický lékař pro děti a dorost, ale musím znát opět rizikové faktory, které by měly být uvedeny v Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování. Pokud  praxe probíhá na pracovištích právnických osob, pak tento posudek vydává smluvní lékař této osoby a Vy si musíte u mne zajistit výpis ze zdravotnické dokumentace. Tento výkon není hrazen ze zdravotního pojištění a nejsem schopna ho udělat na počkání. Opět pokud nejsou  lékařské zprávy od specialistů k dispozici, vydá se posudek do 10 pracovních dní od obdržení poslední potřebné zprávy.


Ke stažení

ke stažení

PL Begrivac - chřipka
PL Bexsero - meningokok B
PL Boostrix Polio - záškrt,tetanus,černý kašel, obrna
PL Boostrix - záškrt,tetanus,černý kašel
PL Cervarix - ca děložního čípku
PL Encepur pro děti - klíšťová encefalitida
PL Encepur od 12 let - klíšťová encefalitida
PL Engerix - žloutenka B
PL FSME od 16 let- klíšťová encefalitida
PL FSME Junior - klíšťová encefalitida
PL Havrix 720 - žloutenka A děti
PL Havrix 1440 - žloutenka A od 16 let
PL Imovax Polio - dětská obrna
PL Infanrix - záškrt, tetanus, černý kašel
PL Infanrix Hexa -záškrt,tetanus,černý kašel,haemophilus infl. B, obrna,žlouten
P Infanrix HiB- záškrt,tetanus,černý kašel, Haemophilus infl. B
PL Menjugate - meningokok C
PL Menveo - meningokok A,C,W135,Y
PL Neisvac - meningokok C
PL Nimenrix - meningokok A,C,W135,Y
PL Priorix- spalničky,zarděnky,příušnice
PL Priorix Tetra- spalničky,zarděnky,příušnice, plané neštovice
PL Rotarix - rotavirové průjmy
PL Rotateq - rotavirové průjmy
PL Silgard - ca děl.čípku + genit. bradavice
PL Prevenar 13 -pneumokok 13 serotypů
PL Synflorix - pneumokok 10 serotypů
PL Varilrix - plané neštovice
PL Vaxigrip - chřipka
Kurzy plavání - co by měli vědět rodiče
Možné sociální dopady na neočkované osoby
Nadbytek soli
Nošení dětí v šátku
očkování povinné nebo dobrovolné
Stanovisko ČPS k dětským chodítkům
Stanovisko ČPS k saunování dětí
Stanovisko ČPS k "létání dětí"
Stanovisko k prevenci zubního kazu
   
Dotazník pro sportovce
Omluvenky
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti dítěte

Ceník

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění - platnost od 1.7.2016

Očkování proti spalničkám-zarděnkám-příušnicím-planým neštovicím – alternativa očkování  proti spalničkám-zarděnkám-příušnicím 1539 Kč  (2)
Očkování proti klíšťové encefalitidě - pro děti (do12, resp.16 let podle vakciny) 779 Kč (0-1-12m-3r-5l…)
Očkování proti klíšťové encefalitidě - pro dospělé(nad12 , resp.16 let podle typu vakciny) 869 Kč (0-1-12m-3r-5l…) 
Očkování proti žloutence typu A - pro děti do 15 let 810 Kč  (2)  
Očkování proti žloutence typu A - pro dospělé nad 16 let 1000Kč (2)
Očkování proti meningokoku typu C 900Kč (1 + přeočkování po 10 letech)
Očkování proti meningokoku typu A+C+Y+W135 1380 Kč (1- přeočkování po 10l)
Očkování proti meningokoku typu B 2600Kč (2)
Očkování proti planým neštovicím 1480 Kč (2)
Očkování proti rotavirům:  Rotarix   1550Kč  (2)
Očkování proti rotavirům: Rotateq  1400 Kč (3)  
Očkování proti chřipce   200 Kč (1-děti dosud neočkované 2 d.)            
Očkování proti karcinomu děložního čípku: dívky starší 14 let: Cervarix  1700 Kč (2)
  Silgard (i chlapci od 13l ) 1939 Kč (2) - nebo dle akcí jednotlivých pojišťoven
  Gardasil 9  3710 Kč (3d = 0-2-6m)

 

(částka  zahrnuje  cenu vakcínu, vyšetření  před aplikací , aplikace vakcíny a sledování po aplikaci vakcíny za jedno očkování – v závorce je uveden počet  základních dávek + event.. přeočkování )

UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM KE ZMĚNÁM DPH U LÉČIV A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH ZMĚN OSTATNÍCH CEN MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ CENY DANÉHO OČKOVÁNÍ ČI DOPLATKU Z TÝDNE NA TÝDEN PODLE DOBY NÁKUPU. AKTUÁLNÍ CENA JE K DISPOZICI KAŽDOU STŘEDU TELEFONICKY V ORDINACI, NA STRÁNKÁCH MOHOU NABÍHAT ZMĚNY POZDĚJI.


Očkování nepovinná hrazená ze zdravotního pojištění

Očkování proti pneumokokům- kojenci 2-7m.

Synflorix bez doplatku

Prevenar  13doplatek 480 kč

Očkování proti karcinomu děložního čípku dívky mezi 13-14 r.

Cervarix bez doplatku

Silgard doplatek 289 Kč 



U nepovinných očkování je vyžadován informovaný souhlas jednoho z rodičů.

Ceník ostatních poskytovaných zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Zdravotní způsobilost  do jeslí, MŠ, VŠ 50-200 Kč
Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro děti 50-200 Kč
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání na SŠ 50-200 Kč (vše v závislosti na rozsahu nutných provedených vyšetření)
Zdravotní způsobilost ke sportu a TV dle provedených vyšetření podle platné vyhlášky 391/2013Sb 100-250 Kč
Zdravotní způsobilost k řízení mot. vozidel 400 Kč
     U všech výše uvedených posudků je nutná přítomnost dítěte a zákonného zástupce ( viz info)  
Vyšetření a poučení na zdravotní průkaz 150 Kč
Lékařské potvrzení pro absolvování svářečského kurzu 150 Kč
Kopie vydaných potvrzení (PN,očkovacích průkazů) 50 Kč
Půjčení odsávaček hlenů, literatury,inhal. nástavců 100 Kč (při vrácení obdržíte 70Kč,30Kč=poplatek za opotřebení)
Vypracování lékařské zprávy pro pojišťovnu 200 Kč (nejpozději do 1m od podání)
Provedení podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost pacienta 150 Kč do týdne (do druhého dne 300Kč)
Potvrzení o kojení 50 Kč
Cílené(první)vyšetření neregistrovaného pacienta nad 6let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 390 Kč
Cílené(první ) vyšetření neregistrovaného pacienta do 6 let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 520 Kč
Kontrolní vyšetření neregistrovaného pacienta nad 6 let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 260 Kč
Kontrolní vyšetření neregistrovaného pacienta do 6 let bez potvrzení o zdravotním pojištění v ČR či EU 390 Kč
Stáže v rámci vzdělávacích programů pro lékaře 1den = 300 Kč
Světelná terapie bioptronovou lampou firmy Zepter u vybraných onemocnění (akné, bolesti kloubů, ekzém u starších dětí, délka 10-15-20min 3-5xtýdně) 1min po 3 Kč
Kinesiotejping- speciální podpůrná metoda léčby pohybového aparátu a dalších problémů pomocí tejpovacích pásek (bolesti zad, kloubů,tejpování bolestivých svalů, pomocné tejpování u DMO, břišních kolik kojenců, jizev apod) 1cm pásky 2 Kč

 


Zaměstnanci

MUDr. Pavla Tvrdoňová

vedoucí lékař

Vzdělání: gymnázium Karviná 1984-1987, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 1987-1993 ( obor dětské lékařství , od r. 1992 všeobecné lékařství) Atestace: dětské lékařství 1996. Specializovaná způsobilost: Dětské lékařství, Praktické lékařství pro děti dorost. Specializovaný kurz: spirometrie, kineziotejping. Licence: licence České lékařské komory vedoucího lékaře/primáře v oboru PLDD Praxe: 1993-2005 dětské oddělení NsP Karviná-Ráj, 2001-2006 dětská alergologická ambulance při dětském odd. NsP Karviná – Ráj, Od 1/2006 praktický lékař pro děti a dorost. Členka Odborné společnosti pediatrie, Odborné společnosti alergologie a klinické imunologie, Odborné společnosti praktického lékařství pro děti a dorost- regionální zástupce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj,současně členka pracovní skupiny pro respirační onemocnění této společnosti. Členka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost -místopředsedkyně pro Moravskoslezský kraj a pověřený okresní zástupce pro okres Karviná. Přednášková a publikační činnost: přednášky v rámci vzdělávacích seminářů pro praktické dětské lékaře okresu Karviná i Moravskoslezského kraje, spoluautor publikace Asthma bronchiale v ordinaci PLDD .

Pavlína Cieslarová

sestřička

Gymnázium Karviná, nástavba všeobecná zdravotní sestra, způsobilost k výkonu praxe bez dohledu

Kontakt

kontakty

MUDr.Pavla Tvrdoňová, Br. Veverkových 2874, 73301 Karviná - Hranice

Objednávky, informace, konzultace v ordinačních hodinách: tel. 604 541 170, 596 311 509 
Konzultace mimo ordinační hodiny: tel. 604 541 170, e-mail: pavla.tvrdonova(zavináč)seznam.cz (reakce nemusí být ihned)


DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY

Dětská lékařská pohotovostní služba (LPS):

Ordinace pro děti

Prac. dny : 17:00-22:00 So, Ne, Sv: 08:00-20:00

Telef. číslo: 596 383 109

 

Toxikologického informačního středisko (TIS)

Co dělat při akutní otravě

tel: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si: přesné informace o nehodě, celé jméno, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, hmotnost dítěte